phone icon 021-66495480 email projeh icon j navid@yahoo.com mobile projeh icon 912 8899 4 99 about projeh icon درباره - تماس باما

آمار و پروژه های مرتبط آن را به ما بسپارید.

khat

درباره ما


آمار و پروژه های مرتبط آن را به ما بسپارید.

یک ارتباط صمیمی و آموزشی با دانشجویان در راستای انجام پروژه دانشجویی آمار


موسسه پژوهشی یاد مصمم است تا دانشجویان آمار را در درس و تحصیل ارتقا دهد. ما معتقدیم بسیاری از پروژه ها که به دانشجویان داده می شود، در سطح آنها نیست و یا انجام آن کار بیهوده ایست. به همین دلیل رسالت خود می دانیم تا وقت شما را بخریم و پروژه های شما را راسا انجام دهیم ولی چون مشتاقیم دانشجویان هم رشد علمی داشته باشند، در صورت رضایت مشتری، او را در جریان نحوه انجام کار قرار خواهیم داد

ما مفتخر بوده ایم که برای سالهای طولانی خدمات دانشجویی آمار را برای اساتید و دانشجویان این رشته ها به انجام رسانده ایم و اکنون نیز این افتخار را داریم تا بعد از انجام پروژه ها، تحقیقات شما را در قالب کتاب به نام شما به چاپ برسانیم

برای ما مهم است که شما اول یاد بگیرید. به همین منظور دو امکان را به امکانات انجام پروژ] ها اضافه کرده ایم که نسبت به دیگر موسسات ما را ممتاز نموده است. یکی اینکه شما می توانید به صورت مستقیم با کارشناس انجام پروژه آمار در ارتباط باشید و دیگری اینکه شما در تمام مراحل و فرایند انجام کار قرار میگیرید تا از نزدیک فرا بگیرید که چگونه پروژه شما به انجام رسیده است

khat